Polityka Prywatności

1. WSTĘP

Administratorem Danych Osobowych (dalej: Administrator) pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej https://kancelariaakb.eu jest Kancelaria Prawno-Księgowa AKB posiadająca numer NIP: 5592025248 oraz numer REGON: 384475234 (dalej „AKB”).

Administrator dba o ochronę danych osobowych oraz prywatności osób odwiedzających Stronę  (dalej: Użytkownikami). Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

1. cel marketingowy i realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (kontakt z Użytkownikami korespondującymi) – polegającego na marketingu własnych produktów i usług oraz na kontakcie z Użytkownikami w celach zgodnych ze statutem AKB, a w przypadku wyraźnej zgody – także produktów i usług firm współpracujących z Administratorem,
2. zapewnienia prawidłowego wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics a także zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkownika:

1. 6 ust. 1 lit. a) RODO: w razie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, przesyłania informacji handlowych oraz na kontakcie z Użytkownikami – zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych są całkowicie dobrowolne, a ich brak nie wpływa na możliwość skierowania do Administratora jakiegokolwiek zapytania;
2. 6 ust 1 lit. f) RODO – w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics a także zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika.
Odbiorcami podanych przez Użytkownika danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Użytkownika. W zakresie przetwarzania danych Użytkownika do celów statystycznych, odbiorcą jego danych jest Google Inc. z siedzibą w USA.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane:

do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami.
Klientowi przysługuje w dowolnym momencie prawo cofnięcia zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, a także prawo dostępu do ich treści, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt osobisty lub za pośrednictwem e-mail z wykorzystaniem następujących danych:
e-mail: kancelariaakb@gmail.com

2. PLIKI COOKIES

W celu zapewnienia prawidłowego działania i wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, a także zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika (art. 6 ust 1 lit. f) RODO), strona wykorzystuje pliki cookies.
Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na komputerze Użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje związane z korzystaniem przez niego ze Strony Administratora. Pliki cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i dzięki temu odpowiednio wyświetlać Stronę.
Plik cookies zbierają m. in. następujące dane związane z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony: rodzaj używanej przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL strony odwiedzonej wcześniej, godzina wysłania zapytania na serwer adres IP komputera.

Niniejsza Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu:

1. zapewnienia poprawnego działania Strony, w tym dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników;
2. analiz i badań, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
Zbierane za pośrednictwem Strony pliki cookies nie są wykorzystywane do celów marketingowych, w tym ustalania indywidualnych preferencji Użytkownika w oparciu o działania podejmowane na Stronie.
Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

Informacja o przetwarzaniu danych dla Klientów

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Kancelaria Prawno-Księgowa AKB z siedzibą w Różannie, e-mail: kancelariaakb@gmail.com.
2. Dane będą przetwarzane w celu realizacji usług naszej firmy na podstawie stosownej umowy lub zgody.
3. Dane mogą być udostępniane podwykonawcom administratora danych, urzędom, instytucjom, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe oraz księgowe.
4. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
5. Dane będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z zawartej umowy. Jeśli została wystawiona faktura, dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami prawa podatkowego do 6 lat, niezależnie od krótszego terminu przedawnienia roszczeń z umowy (dokumenty księgowe powinny być przechowywane przez 5 lat liczonych od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku).
6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencje niepodania danych to brak możliwości zawarcia umowy.
11. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Informacja o przetwarzaniu danych dla Kontrahentów

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Prawno-Księgowa AKB z siedzibą w Różannie, e-mail: kancelariaakb@gmail.com.
2. Państwa dane przetwarzane są w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy, w tym:
a) przygotowania i podpisania umowy,
b) komunikacji między stronami,
c) opracowywania, przygotowania, wydawania i ewidencjowania dokumentów niezbędnych do realizacji umowy,
d) dochodzenie roszczeń i windykacji należności,
e) prowadzenia księgowości,
f) promowania usług administratora.
3. Przetwarzanie przekazanych przez Państwa danych osobowych może dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli i pracowników.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach o których mowa w pkt. 2 jest umowa, której są Państwo stroną lub zmierzacie do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych w celach o których mowa w pkt. 2 ust. b), d), f) jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO)
5. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach o których mowa w pkt. 2 ust. c) i 
d) jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit c RODO).
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi spełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego oraz zawarcie i realizację umowy.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy administratora, osoby trzecie, podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne administratora oraz wspierające ich bieżącą obsługę na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Państwa dane osobowe zostaną również udostępnione podmiotom upoważnionym do ich wglądu na podstawie przepisów prawa.
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w okresie zawierania oraz realizacji umowy a także do 6 lat po zakończeniu umowy. Wskazany termin może ulec przedłużeniu do czasu zakończenia dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikłych z umowy.
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
11. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
12. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podróże służbowe

Podróże służbowe

14 Styczeń 2023

Podróże służbowe w 2023

 

Samochód w działalności gospodarczej

Samochód w działalności gospodarczej

17 Październik 2022

Zyskaj na VAT!

 

Dofinansowanie do elektrycznych samochodów

Dofinansowanie do elektrycznych samochodów

08 Październik 2022

Czy są to kwoty netto czy brutto?